Pravidla soutěže

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava soutěže (dále také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže.

I. Pořadatel soutěže

1. Pořadatelem soutěže je Michal Orlita, bytem Slunečná 6, 634 00 Brno, www.orlita.net (dále také jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

II. Trvání soutěže

1. Soutěž bude probíhat v průběhu měsíců leden a únor 2021 (dále jen „soutěžní období“) a bude se řídit právními předpisy České republiky.

III. Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která v průběhu trvání soutěže odešle přihlášku pomocí dedikovaného webového formuláře na adrese https://www.orlita.net/index.php/soutez. Účastník soutěže musí mít platný pilotní průkaz ULL nebo LAPL/PPL/CPL/ATPL s kvalifikací SEP.

2. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží a bude přidělena dalšímu výherci. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry (například vícenásobná registrace). Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

IV. Princip soutěže, výhry

1. Celkově budou pořadatelem ze soutěžících losováním vybráni 3 výherci letu o délce 45 minut s letounem Bristell B23. Let bude proveden na letišti Kunovice ve dvojím řízení (s instruktorem) a bude zaměřen na výuku obsluhy autopilota. Let může být bez náhrad zkrácen nebo zrušen v případě okolností ohrožujících bezpečné provedení letu.

V. Poskytnutí výhry

1. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytl přihlášením do soutěže, a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít.

2. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.

3. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, uvádějící nepravdivé údaje nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny nebo mohou být vyřazeny.

6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce.

VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.

3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.           Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na https://www.orlita.net//index.php/gdpr/

2.           Odesláním vstupního formuláře dle čl. III těchto pravidel každý soutěžící uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, druh pilotního průkazu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky.

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

s emaily neobchoduji, nikomu nedám ani neprodám, maily posílám přibližně jednou za týden. Podmínky ochrany osobních údajů.

Dík, zapsáno.